"Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť  / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ"

(dopytovo - orientovaný projekt)

 

Európska únia (oficiálna stránka)

 

Názov projektu

Vzdelávajme sa moderne

Kód ITMS

26110130322

Operačný program

Vzdelávanie

Spolufinancovaný z

ESF a ŠR SR

Prioritná os

1: Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

Opatrenie

1.1: Premena tradičnej školy na modernú

 

Prehľad činností vykonaných v rámci jednotlivých aktivít

Kontakt

Stredná umelecká škola Slavkovská 19, 060 01 Kežmarok
+421 52 452 52 82
skola@suskk.sk